Chránené územia

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Národné prírodné rezervácie

Zadná Poľana - najväčšia rezervácia územia, zaberá vrcholovú časť Poľany s priľahlými svahmi. Pôsobivý je pralesovitý vzhľad 150-180 ročných smrekových porastov.

Ľubietovský Vepor - územie málo porušené ľudskou činnosťou, miestami pralesovitého charakteru so zmiešanými 100-150 ročnými porastami buka a jedle.

Hrončecký Grúň - najvýraznejšie reprezentuje typy bukových a bukovo-jedľových spoločenstiev.

Ponická Dúbrava - unikátna výskytom duba zimného v zmiešanom jedľo-bukovom poraste v extrémnom teréne, patrí medzi najstaršie rezervácie na Slovensku.

Rohy - južné svahy pahorku sú z hľadiska flóry najcennejšia časť s teplými bučinami, dúbravami a skalnými lesostepmi.

Prírodné rezervácie

Príslopy - rašelinisko s výskytom mäsožravej rosičky okrúhlolistej.

Mačinová - blokovisko až suťovisko na okraji lávového prúdu na pravom brehu potoka Chrapková severne od Detvy.

Pod Dudášom - nachádza sa pod Zadnou Poľanou v závere Hrochotskej doliny, pôvodné lesy so 130-190 ročným porastom s mimoriadnymi exemplármi ihličnatých stromov.

Pri Bútľavke - pôvodné drevinové zloženie s výskytom vzácneho tisu v prostredí skalných útvarov a stien.

Vrchslatina - zamokrené stanovište so zvláštnym ekotypom smreka.

Havranie Skaly - prírodná rezervácia v členitom teréne, ktorý prechádza do skalných stien porastených riasami, lišajníkmi a machorastami.

Čečinská Cerina - najsevernejší výskyt duba cerového v prostredí zmiešaných teplomilných vápencových dúbrav.

Jelšovec - pozostatok južného lesa s veľkým zastúpením chránených mokraďových rastlín s výskytom rosičky okrúhlolistej.

Periská - nálezisko valdštanjky trojlistej ragicovej.

Národné prírodné pamiatky

Vodopád Bystré - tektonickou poruchou poklesnutá južná časť stuhnutého andenzitového prúdu, ktorý vytvoril prepadovú stenu vysokú 23 m a po ktorej steká Bystrý potok.Na stene vytvára vodopád (patrí medzi najväčšie vodopády vo vulkanitoch Západných Karpát).

Mičinské Travertíny - zachovalý prirodzený pramenný systém minerálnych vôd v prostredí desiatich travertínových kôp zvláštnych tvarou medzi Dolnou Mičinou a Čerínom.Usadené horniny vytvárajú kaskádu miniatúrnych terás a jazierok s drobnými vodopádikmi.

Prírodné pamiatky

Melichová skala - stípový skalný útvar nachádzajúci sa na južnom úpätí Poľany nad osadou Skliarovo v Detve. Zvyšok čela lávového prúdu so zachovanými tvarmi tečúcej lávy je dominantou, ktorá výrazne vyčnieva z okolitých miernych svahov.

Kaľamárka - andenzitová skalná plošina obkolesená skalnými stenami, komínmi a vežami s výškou presahujúcou 10 m. Nachádza sa asi 5 km severne od centra Detvy (je to aj archeologická lokalita).

Jánošíková skala - mohutné aglomerátové bralo vysoké až 30 m, v strede s nepravou malou jaskyňou vytvorenou zvetraním, približne 5 km od obce Hrochoť.

Bátovský balvan - mohutný 14 m vysoký kamenný blok sopečného pôvodu, 4 km od obce Hrochoť.

Veporské skalky - početné skalné tufové 30-35 m stípy a veže na lúčnych priestoroch prístupné z obce Ľubietová.

Spády - vodopádový andenzitový amfiteáter pozostávajúci z dvoch stupňov o celkovej výške 15 m (neďaleko Hrončeckého grúňa).

Havranka - 30 m dlhá erózne zvýraznená hradba z vulkanických brekcií nad dolinou Kyslá, výška skalných stien dosahuje 18 m.

zdroj: http://www.regionpodpolanie.sk