Kam na výlet

Detva a okolie

Historické jadro mesta – Partizánska ulica
Podpolianske múzeum v Detve, kostol sv. Františka z Asissi, pamätná tabuľa K. A. Medveckého, drevená vyrezávaná brána, ľudová plastika sv. Jána Nepomuckého, výšivkárstvo, Vagačov dom, ľudová plastika sv. Floriána
Lokalita:
historické jadro mesta Detva, Partizánska ulica
V historickej časti mesta Detva sa nachádzajú viaceré kultúrno-historické pozoruhodnosti, ale aj diela súčasných majstrov – rezbárov.
Podpolianske múzeum pôvodne vzniklo z iniciatívy miestnych zanietencov v roku 1994 a ich snahy o zachovanie kultúrneho dedičstva Detvy a Podpoľania ako jedného z najvýznamnejších národopisných regiónov Slovenska. Múzeum čiastočne vypĺňa absenciu takéhoto zariadenia v regióne Podpoľania. Nachádza sa na Partizánskej ulici v historickej časti mesta v budove bývalej mešťanskej školy. Uchováva a pre verejnosť prezentuje zachované pôvodné oblečenie, tradície, remeslá, hudobné nástroje a pôvodné zariadenia obydlí detvanov. V priestoroch múzea sa nachádzajú aj diela súčasných majstrov – rezbárov označené ako Slovenské rekordy: najdlhšia reťaz, najväčší črpák a najväčšia valaška.
Rímsko-katolícky kostol sv. Františka z Assisi bol postavený v rokoch 1803 – 1805. Pôvodne renesančný chrám bol v 2. polovici 20-teho storočí obnovený. V súčasnosti patrí medzi chránené kultúrne pamiatky. Je známy neskorobarokovými oltárnymi maľbami a bohato zdobeným interiérom. Na jeho južnej strane je umiestnená pamätná tabuľa K. A. Medveckému, národnému dejateľovi, etnografovi a historikovi, ktorý v Detve pôsobil ako katolícky kňaz v rokoch 1900 – 1901. Zhromaždil cenné poznatky, ktoré publikoval v prvej slovenskej monografii „Detva“ (1905).
Z južnej strany kostola sa nachádza ľudová plastika sv. Jána Nepomuckého z roku 1768.
Pri kostole z južnej strany je umiestnená aj drevená vyrezávaná a bohato maľovaná brána – dielo súčasného majstra drevorezby.
Rodinný dom Vagačovcov, zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku. Ján Vagač založil v roku 1787 bryndziareň, ktorej výrobky boli známe a obľúbené doma i v zahraničí. Dom bol postavený na začiatku 20. storočia a nadstavaný v roku 1930.V súčasnosti je v rekonštrukcii.
Na križovatke Partizánskej a Cintorínskej ulice sa nachádza ľudová plastika sv. Floriána z 18-teho storočia.
Doprava: pešo, bicyklom, autom, autobusom
Začiatok trasy: z autobusovej stanice pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska alebo zo železničnej stanice po ceste III/050098, na križovatke s I/50 popri obchodnom dome LIDL, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska
Koniec trasy: na križovatke ulíc Partizánska a Cintorínska

Historické jadro mesta – Námestie SNP bývalý Obecný dom a pôvodný detviansky dom č. 6
Lokalita: Námestie SNP
Bývalý Obecný dom postavený v roku 1908. Patrí k historicky najstarším architektonickým objektom Detvy. Do roku 1991 bola sídlom obecného, neskôr mestského úradu.
Pôvodný detviansky murovaný dom s dlhým dvorom bol pre Detvu v minulosti charakteristický. Drevená brána z roku 1857, uzatvárajúca dvor, je poslednou zachovanou ukážkou drobnej drevenej architektúry pôvodnej Detvy. Stavba je chránenou kultúrnou pamiatkou.
Doprava: pešo, bicyklom, autom, autobusom
Začiatok trasy: z autobusovej stanice pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska alebo zo železničnej stanice po ceste III/050098, na križovatke s I/50 popri obchodnom dome LIDL, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska
Koniec trasy: Partizánska ul., odbočka vľavo pri Pomníku padlých

Drevené náhrobné kríže pri Kalvárii
Lokalita: Cintorínska ulica, Mestský cintorín - Kalvária
Na hroby svojich blízkych Detvania pôvodne osádzali drevené, často polychrómované kríže. Boli a sú ukážkou mimoriadnej zručnosti a umeleckého citu ľudových rezbárov. Časť tých, ktoré sa zachovali, je chránená. Malá časť pôvodných vyrezávaných drevených krížov sa nachádza aj na Mestskom cintoríne.
Doprava: pešo, bicyklom, autom, autobusom
Začiatok trasy: autobusová stanica pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, Záhradná ul., ul. M.R.Štefánika, Partizánska ul. – odbočka vpravo na Cintorínsku ul., na Cintorínskej – odbočiť vľavo k Domu smútku alebo zo železničnej stanice po ceste III/050098, na križovatke s I/50 popri obchodnom dome LIDL, ďalej  ulicami  Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska – odbočka vpravo na Cintorínsku ul., na Cintorínskej – odbočiť vľavo k Domu smútku
Koniec trasy: areál Kalvárie nad Domom smútku

Prírodný amfiteáter
Lokalita: koniec Sládkovičovej ulice
Prírodný amfiteáter je umiestnený v príťažlivom prostredí Detvy. Bol postavený v roku 1976. Je to miesto s výhľadmi na Poľanu a okolitú krajinu. Jeho dominantou je jedinečná scéna, čerpajúca námet z ľudového staviteľstva, znázorňujúca výsek z drevenej dediny. Je miestom konania medzinárodného folklórneho podujatia - Folklórnych slávností pod Poľanou.
Doprava: pešo, bicyklom, autom, autobusom
Začiatok trasy: autobusová stanica pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, ulicami Záhradná, M.R.Štefánika, Partizánska, koniec ul. Sládkovičovej, smerom na Skliarovo
Koniec trasy: pri Letnom kúpalisku odbočka doľava

Busta Andreja Sládkoviča
Lokalita: ul. Obrancov mieru, na budove Kultúrneho centra A. Sládkoviča
Doprava: pešo, bicyklom, autom, autobusom
Začiatok trasy: autobusová stanica pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva doprava na Pioniersku ul., na konci ulice doprava na Štúrovu ul., druhá odbočka vľavo – ul. Obrancov mieru
Koniec trasy: budova Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 1

Prícestné drevené vyrezávané kríže

Vyrezávané drevené kríže, bohato maľované, sa nachádzajú na križovatkách a popri cestách mesta a jeho blízkeho okolia. Sú jedným z charakteristických znakov Podpoľania.

Poľana

Detva je jednou zo vstupných brán do biosférickej rezervácie - Poľana, prírodných rezervácií k prírodným pamiatkam a chráneným areálom Podpoľania. Chránená krajinná oblasť Poľana
Prírodnou dominantou regiónu Podpoľania je stratovulkán Poľana ( 1 458 m n. m. ). Patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. V roku 1981 sa stala chránenou krajinnou oblasťou a v roku 1990 bola zaradená medzi biosférické rezervácie UNESCO. Dnes má toto chránené územie výmeru 20 360 ha. Stratovulkán vznikal pred 13 - 15 miliónmi rokov a výsledkom dlhodobej vulkanickej činnosti a následnej erózie je kráter - kaldera s priemerom šesť kilometrov, ktorou preteká riečka Hučava. Poľana, to sú predovšetkým mohutné a vysoké stromy, zaujímavé bralá, prekrásne údolia, vzácne rastliny, živočíchy, zver. Zvláštnosťou je komplex lesov pralesovitého charakteru a rozmanitosť lesných spoločenstiev. Takmer 85% plochy Poľany je zalesnených, pričom prevahu majú ihličnaté lesy. Unikátom je vrcholová smrečina, nakoľko ide o najjužnejší výskyt pôvodných smrečín v Západných Karpatoch. Možno tu nájsť asi 1 220 druhov rastlín, z ktorých viacero je chránených. Vďaka rozmanitosti rôznych typov prostredí je pre Poľanu charakteristická veľmi pestrá fauna. Žije tu veľký počet ohrozených a vzácnych druhov vtákov, vďaka čomu bola Poľana zaradená medzi významné vtáčie územie Európy. Kráľom Poľany je jeleň. Zvláštnosťou nie je stretnúť medveďa, rysa alebo vlka. Časť Chránenej krajinnej oblasti Poľana - Biosférická rezervácia je aj Chránenou poľovnou oblasťou pre chov a výskum jelenej zveri a vytvára aj ochrannú zónu pre maloplošné chránené územia s cieľom prísnejšej ochrany vzácnych biotopov a spoločenstiev.                                                                                                                                                                                                  Doprava: Prístup umožňujú vybudované miestne komunikácie s dopravou možnou autám, autobusom, či bicyklom alebo pešo.                                                                                                                                                                                                                          Trasa:  z autobusovej stanice pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska alebo zo železničnej stanice po ceste III/050098, na križovatke s I/50 popri obchodnom dome LIDL, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska potom na Skliarovo a odtiaľ pešo turistickou trasou alebo cyklotrasou. Turistická trasa: Detva,Skliarovo - Vodopád Bystré - Horský hotel Poľana - Kaľamárka - Detva nám. Cyklotrasa, Okruh okolo Poľany. Dĺžka trasy je 127 km a je najdlhšou cyklotrasou Podpoľania, určenou pre horské bycikle. Smer cyklotrasy: Detva - Skliarovo - Hriňová - Detvianska Huta - Látky - Lom nad Rimavicou - Sihla - Kamenistá dolina - Tri Vody - Chata na Hrbe - Hutná dolina - Strelníky - Povrazník - Ponická Huta - Dúbravica - Čerín - Hrochoť - Očová - Dúbravy - Detva