Príroda a ráz krajiny

Príroda a ráz krajiny

Detva a jej okolie sa vyznačujú viacerými prírodnými a krajinnými fenoménmi. Predovšetkým sú to:

  • prírodná dominanta územia - horský masív Poľana

  • špecifická krajinná štruktúra spojená s využitím zeme človekom - terasovito usporiadané polia

  • roztýlené laznícke osídlenie s usadlosťami ľudovej architektúry

  • historická časť Detvy s čiastočne zachovanou uličnou zástavbou s nízko podlažnými dlhými domami a dominantou kostola

Osobitné hodnoty a záujmy ochrany prírody v k.ú. Detvy sú sústredené najmä v jej severnej časti územia, kde zasahujú do Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

Chránená krajinná oblasť Poľana

Stratovulkán Poľana (1 458 m n.m) je prírodnou dominantou regiónu Podpoľania. Je najväčšou vyhasnutou sopkou v Európe. V priebehu vývoja v jej centrálnej časti vznikla denutačnou činnosťou a eróziou z pôvodného krátera kotlovitá priehlbina - kaldera s priemerom takmer šesť kilometrov a hĺbkou asi 600 m. Územie Poľany bolo v roku 1981 vyhlásené za Chránenú krajinnú oblasť (celková výmera 20 360 ha). V roku 1990 bola Poľana zaradená medzi biosférické rezervácie UNESCO. Zvláštnosťou Poľany je komplex lesov pralesovitého charakteru a rozmanitosť lesných spoločenstiev. Takmer 85 % plochy Poľany je zalesnených, pričom prevahu majú ihličnaté lesy. Unikátom je vrcholová smrečina, ktorá predstavuje najjužnejší výskyt pôvodných smrečín v Západných Karpatoch. Pre Poľanu je charakteristická pestrá fauna a flóra. Žije tu aj veľký počet ohrozených a vzácnych druhov vtákov, preto územie Poľany bolo zaradené medzi významné vtáčie územia Európy. Poľana je aj Chránenou poľovnou oblasťou pre chov a výskum jelenej zveri, žije tu aj medveď, rys a vlk.

Prírodná pamiatka Kaľamárka (rozloha 1,28 ha)

Je najznámejšou chránenou lokalitou Detvy. Nachádza sa približne 3 km severne od Detvy v Detvianskom predhorí na južných svahoch Poľany, na hranici s k.ú. Dúbravy. Tvoria ju bralné a skalné steny s pôvodnými teplomylnými lesnými a nelesnými spoločenstvami. Predstavuje územie s 5. stupňom. Za prírodnú pamiatku bola vyhlásená v r. 1977. Skalné steny Kaľamárky sú predmetom záujmu skalolezcov.

Prírodná pamiatka Melichova skala (rozloha 0,30 ha)

Patrí medzi najzaujímavejšie geologické výtvory, pozostatky sopečnej činnosti Poľany. Nachádza sa na južnom svahu Poľany, severne od Detvy, nad Skliarovom, približne 3,5 km od historického centra Detvy. Ide o 30 m vysokú skalnú ihlu. Za chránenú bola vyhlásená v r. 1964.

Chránený areál Horná Chrapková (rozloha 1,0585 ha)

Predmetom ochrany sú zachované pomáčané a mokraďové lúky z bohatým floristickým zložením. Areál sa nachádza v severnej časti Detvy nad Kaľamárkou. Predstavuje územie so 4. stupňom ochrany. Chránený areál bol vyhlásený v r. 1998.

Lokalita Pôjdik

Jedna z najsevernejších lokalít s výskytom chráneného druhu flóry. 

Lokalita Vrchdetva

Staré pasienky na južnom svahu Poľany v nadmorskej výške 1 000 - 1 600 m n.m. tvoriace hniezdny biotyp pre viaceré vtáčie druhy.

Lokalita Spúšťanka

Nachádza sa nad Skliarovom, predstavuje druhovo pestré podhorské kvetnaté ovsíkové lúky.

Lokalita na kóte Voliarky

Xerotermná lokalita 463 m n. m., nachádzajúca sa východne od mesta Detva na kóte Voliarky.

Nad priekopou

Lokalita teplomilnej vegetácie, približne 4 km juhovýchodne od historického centra Detvy, okolo kóty "Nad priekopu" južne od osady Zlatno.

Alúvium Slatiny

Regionálny biokoridor, na strednom toku Slatiny, v dĺžke asi 7 km so zachovanou pôvodnou pobrežnou vegetáciou a faunou mokraďových lúk a porastom drevín 80 - 100 ročných jedincov jelší a vŕb na brehoch meandrujúceho toku.

Lom nad Ježovou

Vrch Ježová ( 620 m n.m. ) a prírodný park pod Ježovou, severozápadne 2 km od Detvy - sídliska. Pôvodne lom na kameň, uzatvorený koncom 20. storočia. Krajinárskymi úpravami t. j. sanáciou a jeho vyčistením nadobudlo toto miesto podobu symbolickej krajiny s labyrintom.

(zdroj: PhDr. Anna Ostrihoňová, MsÚ Detva)