Inštitúcie v Detve

Hasičský a záchranný zbor

adresa: Požiarnicka 4, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 6343

Mestská polícia

adresa: M. R. Štefánika 59, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 6389, 0905 933 868, 0905 523 493

Obvodné oddelenie Policajného zboru SR

adresa: Záhradná 854, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5333, 545 6930

Mestský úrad v Detve

adresa: J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, t.č.: +421 45 545 5202, fax: +421 45 545 6216, e-mail: sekretariat@msudt.sk, www.detva.sk

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča

adresa: Obrancov mieru 1, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5581, fax: +421 45 545 5502, e-mail: kcdetva@kcdetva.sk

Mestská knižnica K. A. Medveckého, pobočka 2

adresa: Partizánska 63, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5229, e-mail: kniznica2@kcdetva.sk

Mestská knižnica K. A. Medveckého, pobočka 1

adresa: Obrancov mieru 1, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5604, e-mail: kniznica1@kcdetva.sk

Mestské kultúrne stredisko

adresa: Partizánska 71, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5180

Podpolianske múzeum

adresa: Partizánska 63, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5212, e-mail: muzeum@kcdetva.sk

Daňový úrad

adresa: J. G. Tajovského 1462, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5709, 545 5836

Obvodný úrad Zvolen, odbor všeobecnej vnútornej správy

adresa: Záhradná 12, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 6095

Obvodný úrad Zvolen, odbor živnostenského podnikania

adresa: Záhradná 12, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 546 5412, e-mail: ozpo@dt.vs.sk, www.vs.sk/ouzv

Obvodný úrad životného prostredia Zvolen, stále pracovisko Detva

adresa: Záhradná 12, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 7847, www.bb.kuzp.sk

Sociálne poisťovňa

adresa: Záhradná 11/13, 962 12 Detva, kontakt pre agendu lekárskej posudkovej činnosti: +421 45 545 8797, kontakt pre agendu poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, dôchodkového poistenia, výberu poistného a nemocenského poistenia: +421 45 545 9108, www.socpoist.sk

Katastrálny úrad, Správa katastra Detva

adresa: Záhradná 12, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 7856, e-mail: oka@dt.vs.sk, kudt@gku.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočka Detva

adresa: Štúrova 35, 962 12 Detva

odbor SZ, informačno - poradenské a sprostredkovateľské služby: +421 45 244 3371

odbor SZ, služby zamestnávateľom: +421 45 244 3410

odbor SZ, služby zamestnateľnosti: +421 45 244 3481

odbor Svar, pomoc v hmotnej núdzi: +421 45 244 3757

odbor Svar, štátne sociálne dávky: +421 45 244 3772

odbor Svar, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela: +421 45 244 3781

odbor Svar, peňažné prísp. na kompenzáciu soc. dôsledkov: +421 45 244 3791                                                                                                                                    

Dom smútku

adresa: Cintorínska ul., 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 6252, 0904 613 054

Pošta 1

adresa: Námestie SNP 4, 962 12 Detva, zákaznícky servis: t. č.: 0800 122 413 ( bezplatná infolinka ), e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Pošta - sídlisko

adresa: J. G. Tajovského 11, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5444, zákaznícky servis: t. č.: 0800 122 413 ( bezplatná infolinka ), e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Technické služby

adresa: Bottova 1, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5293, 545 5527, 545 5365, e-mail: tsdetva@stonline.sk

Dom dôchodcov v Detve

adresa: Štúrova 33, 962 12 Detva, t. č. : +421 45 545 4953, 545 4952, e-mail: dddriaditel@stonline.sk, www.detva.sk   

Domov sociálnych služieb Detva

adresa: Pionierska 13, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5256, 524 9241-5, e-mail: dss.dt@stonline.sk

Domov sociálnych služieb Piešť

adresa: Štúrova 846, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5456, e-mail: dss.dt@stonline.sk, www.dsspiestdetva.sk

Klub dôchodcov

adresa: Partizánska 72, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 6118

Materská škola IV.

adresa: MŠ, Námestie SNP 17, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5553, e-mail: 4msdt@netspace.sk

Materská škola V.

adresa: MŠ, M. R. Štefánika 980/40, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5552, e-mail: 5msdt@netspace.sk

Materská škola VI.

adresa: MŠ, Obrancov mieru 876/5, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5654, e-mail: 6msdt@netspace.sk

Materská škola VII.

adresa: MŠ, A. Bernoláka 19, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5703, e-mail: 7msdt@netspace.sk

Základná škola I.

adresa: ZŠ, Kukučínova 480/6, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5222

Základná škola II.

adresa: ZŠ, Štúrova 12, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5267, e-mail: iipzckla@zsstudt.edu.sk

Základná škola III.

adresa: ZŠ, Obrancov mieru 884/23, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5468, e-mail: 3zsdetva@stonline.sk

Základná škola J. J. Thurzu

adresa: ZŠ J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5532, e-mail: skola@4zsdt.sk

ZUŠ Svetozára Stračinu

adresa: Štúrova 12, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5410, e-mail: zusdetva@stonline.sk

Gymnázium

adresa: Štúrova 849, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 6144, e-mail: skola@gymndt.sk

Spojená stredná škola 

adresa: Štúrova 848, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 6375, 545 5773, e-mail: riaditel@sssdetva.edu.sk, sekretariat@sssdetva.edu.sk

Špeciálna základná škola

adresa: ŠZŠ, Obrancov mieru 879/9, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5347, e-mail: szs-detva@post.sk

Špeciálna základná škola

adresa: ŠZŠ pre telesne postihnutých, Pionierska 850/13, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 4944

Rímsko - katolícky farský úrad

adresa: Partizánska 64, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5243

Liečebňa pre dlhodobo chorých

adresa: kpt. Nálepku 643/10, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 541 0508

Poliklinika - pohotovosť

adresa: J. G. Tajovského 5, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 9111

Rýchla záchranná a zdravotná služba

adresa: J. G. Tajovského 5, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5555, 0905 542 204, 0911 542 204